Home |News | Exhibition VVT | Exhibition UK | Exhibition Canada | Articles | Conservation Reprinted Books | VVT History | E-Books | VVT History Books | Memory | Comments
VVT History

ty;it gl;bdrig - efurigj; jiytu;fs;

1947 2001

         

jpU.I.jpUg;gjp      jpU.e.eldrpfhkzp      jpU.Nrh.Re;juypq;fk;   Kfhe;jpuk; ,.mg;Gf;Fl;

(eFyrpfhkzpapd; je;ij)                    bahgps;is

     

jpU.f.rghuj;jpdk;     jpU.f.R.fjpupg;gps;is    jpU.tp.,uj;jpdtbNty;    jpU.J.etuj;jpdk;

(=iq;fk;> jw;fhypfkhf)

  

jpU.r.Qhd%u;j;jp      jpU.f.rpth[pypq;fk;

 

gl;bdrig jiytu; r.eldrpfhkzp mtu;fspd; cUtg;glj;ij eFyrpfhkzpapd; rNfhjup

jpUkjp.jpUehTf;fuR jpwe;J itf;fpwhu;.

 

 

rpd;dkz;lgk; ngupakz;lgk; tuyhW

 

     

 

 

*******

 

Md;dG+uzp fg;gypd; mnkupf;f gazk;

 

      

 

      

 

nwhgpd;rd; gpd; ehl;fspy; vOjpa E}ypy; md;dG+uzpf;fg;gy;

 

 

********

 

 

 

TIMES 6-10-1946 Mq;fpy ehNsl;by;

v];.Nf.QhdKj;J

 

 

 

 

*******

 

 

ty;itapy; cUthfpa jkpou; tpLjiyf; $l;lzp Muk;g xw;Wikf; $l;lk;

 

 

    

je;ij nry;th> jiytu;.mkpu;>     R.eluhrh> rp.ehfuh[h(Nkau;)>t.e.et  ,Ug;gtu;fs; Qhd%u;j;jp> eluh[h>

Re;ju;> rpth> Qhd%u;j;jpmg;gh    uj;jpdk;> t.etuj;jpdk;(Cu;fhtw;Wiu) Jiuuj;jpdk;> ehfuh[h> Ntw;gps;is>

mU.rghuj;jpdk;> Re;juypq;k;> epw;gtu;:

fhe;jpjhrd;>eFyrpfhkzp>mde;juhrh>

     

jiytu;.mkpu; Fiwe;jgl;rf;Nfhupf;ifia

jahupf;Fk;NghJ Re;juypq;fk; ghu;itap

Lfpwhu;.mUfpy; Jiuuj;jpdk;>ee;jFkhu;

 

 

*******

 

ePr;RtPud; K.etuj;jpdrhkp - 1954

 

 

    

ty;it NuF Rq;f,yhfh Kd;ghf

     

 

*******

 

 

Mopf;Fkud; Mde;jd;

 

 

   

Nutb ikjhdj;jpy; Mde;jdpd; tPu      jdf;F fpilj;j epjpia fpof;Fkhfhz Gay;

tuNtw;gpy; je;ij nry;th tho;jpaNghJ    epjpf;F N[.Mu;.n[atu;jdhtplk; toq;Ffpwhu;.

 

Mde;jd;> ghkhuh[Nfhghy;> jpUkjp.tpNtfhde;jd;

 

    

 

 

********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com